انجمن ها » بحث و گفتگوی آزاد

بهای گازمایع 2 برابر شد